Analiza porównawcza wydajności oraz zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rolnego

W jaki sposób rolnicy oraz doradcy mogą wykorzystywać dane oraz procesy analizy porównawczej, aby poprawić produktywność gospodarstw oraz wydajność w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Procesy analizy porównawczej może stanowić wsparcie dla rolników w zakresie poprawy produktywności i wydajności ich gospodarstw. Analiza porównawcza umożliwia rolnikom porównywanie wyników dotyczących swoich gospodarstw rolnych, pogłębianie wiedzy pozyskanej od innych oraz identyfikowanie działań. Analiza porównawcza może być również cenną lekcją poprzez zadawanie pytań, takich jak: dlaczego inni rolnicy są lepsi? w jaki sposób inny stali się lepsi? czego można się od nich nauczyć? w jaki sposób gospodarstwo rolne może dorównać tym lepszym?

Analiza porównawcza oparta jest na udostępnianiu danych. W około 80% państw członkowskich Unii Europejskiej, analizy porównawcze są przedmiotem dyskusji prowadzonych regularnie pomiędzy rolnikami a ich doradcami lub w ramach grup producentów rolnych.

Zwiększenie gotowości oraz możliwości technicznych do dokonywania w sposób jednolity wymiany danych dotyczących gospodarstwa rolnego pomiędzy systemami, zachęci do włączania się w procesy analiz porównawczych. Zwiększy to również dostępny zbiór danych, a tym samym poprawi precyzyjność oraz przydatność stosowania analizy porównawczej.

Nowe firmy zajmujące się technologiami informatycznymi oraz telekomunikacyjnymi, obecnie prowadzą sprzedaż usług zarządzania danymi uwzględniającymi analizy porównacze. W przypadku innych podmiotów gospodarczych, takich jak producenci maszyn i urządzeń, dostawcy materiałów itd., dane stanowią zasadniczy element modelu biznesowego. Dane uzyskiwane od gospodarstw rolnych mogą nie być dostępne bezpłatnie dla samych rolników. W świetle porównawczych analiz działalności operacyjnej, posiadanie danych jest kluczowe dla rolników w celu umożliwienia doradztwa w ujęciu neutralnym oraz holistycznym. Potrzeba innowacji w zmieniającym się otoczeniu interesariuszy polega na znalezieniu mechanizmów zarządzania analizą porównawczą, w których dane pochodzące z różnych organizacji mogą zostać powiązane tak by tworzyły określoną wartość dla rolników.

Grupa Fokusowa EIP-AGRI do spraw analiz porównawczych zidentyfikowała pięć aspektów wymiany danych, które przynoszą korzyści oraz mogą potencjalnie wzbudzać zainteresowanie analizą porównawczą wśród rolników:

 • jeden punkt rejestracji danych, co pozwala na uniknięcie powtórzeń;

 • dane otwarte upublicznione przez rząd;

 • rolnik jako uprawniony właściciel oraz menedżer danych;

 • ujednolicanie definicji oraz integrowanie danych na poziomie gospodarstwa rolnego;

 • zwrócenie szczególnej uwagi na modele biznesowe i zarządzanie narzędziami analizy porównawczej, aby zapewnić trwałość udostępniania danych.

Wyzwaniem dla analizy porównawczej jest kreowanie zaufania,

interoperacyjności oraz własności danych i integrowanie danych

w użytecznym panelu administracyjnym wykorzystywanym

na cele zarządzania gospodarstwem rolnym.”

Mr. Krijn Poppe, ekspert koordynujący Grupą Fokusową

ds. Analiz Porównawczych Wydajności Gospodarstwa Rolnego oraz Zrównoważonego Rozwoju

Obszary zainteresowań Grup Operacyjnych oraz pozostałe projekty innowacyjne

 • Automatyczna wymiana danych oparta na autoryzacji danych. W celu wypromowania analiz porównawczych oraz lepszego wykorzystania danych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, dane powinnny być dostępne dla rolników w formacie cyfrowym, który umożliwia jego dalszą obróbkę.

 • Analiza porównawcza z danymi operacyjnymi w czasie rzeczywistym. Dostępne dane operacyjne mogłyby być integrowane na panelach administracyjnych udostępnianych rolnikom (w tym moduły prognostyczne). Szczególna uwaga powinna być poświęcona standaryzacji danych oraz powszechnej dostępności danych dla doradców rolniczych, co umożliwi im włączenie operacyjnych analiz porównawczych do swojego pakietu usług.

 • Analiza porównawcza w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz zmian strategicznych. Rolnicy wnioskujący o dopłaty bezpośrednie lub podlegający procedurom kontroli trwałości zobowiązani są do sprawozdawania w zakresie praktyk ochrony środowiska, żyzności gleby, gospodarki wodnej, itd. Analiza porównawcza takich danych mogłaby pomóc rolnikom usprawnić zrównoważone zarządzanie gospodarstwem rolnym wraz z jednoczesnym potwierdzaniem oświadczeń o trwałości składanych sprzedawcom detalicznym oraz konsumentom.

 • Modele biznesowe oraz zarządzanie w systemach analiz porównawczych. Wraz z rewolucją technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, rolnictwo staje się coraz bardziej zależne od danych. Dane związane z innowacjami w systemach analiz porównawczych mogą być rozwijane, ale muszą być zarządzane z ostrożnością, biorąc pod uwagę ryzyka.

 • Analiza porównawcza dla małych gospodarstw rolnych. Małe gospodarstwa rolne są generalnie mniej aktywne w obszarze analiz porównawczych, chyba że są organizowane przez spółdzielnie lub grupy producentów rolnych. Rolnicy są zobowiązani do przedkładania agencjom płatniczym wielu danych. Rząd mógłby wzbogacić te dane analizami porównawczymi, a następnie zwrócić je rolnikom. Służby doradcze mogłyby wykorzystać metody automatycznej wymiany danych
  z agrobiznesem w celu dalszego ulepszania analiz porównawczych oraz uczynienia ich bardziej zorientowanych na gospodarstwo rolne.

Pozostałe zalecenia

 • Grupa Fokusowa zakończyła swoją pracę nad uwagami o europejskim wymiarze wyzwań związanych z innowacjami, w szczególności zarządzaniu danymi CAP oraz transgranicznej wymianie danych.

 • W odniesieniu do zaproponowanych innowacyjnych tematów, istnieje potrzeba wypracowania wielopodmiotowego podejścia. Tematy te obejmują społeczne innowacje oraz zmiany sposobu pracy rolników: jak zarządzają, wykorzystują panel administracyjny na cele zarządzania gospodarstwem rolnym (w tym operacyjna analiza porównawcza) oraz jak rozmawiają o nierzadko drażliwych wynikach w ramach grup dyskusyjnych poświęconych gospodarce rolnej. One również uwzględniają doradców oraz zmiany w procedurach administracyjnych dotyczących agrobiznesu oraz agend rządowych.

Więcej informacji na stronie internetowej EIP-AGRI

Sprawozdanie końcowe https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-focus-group-benchmarking-final-report

Techniki warsztatowe EIP-AGRI w obszarze ochrony środowiska w gospodarce rolnej https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-tools-environmental-farm

Strona internetowa Grupy Fokusowej https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/benchmarking-farm-productivity-and-sustainability

Inspirujące koncepcje: wyposażać się w najaktualniejsze informacje o wynikach gospodarki rolnej https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/2742

Kontakt: EIP-AGRI Punkt Kontaktowy – Boulevard du Roi Albert II 15-1210 Bruksela – Belgia Tel +32 2 543 73 48 – servicepoint@eip-agri.eu – www.eip-agri.eu

Notatka informacyjna w oryginalnej wersji językowej:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_factsheet_benchmarking_2017_en.pdf

Budowanie nowych łańcuchów dostaw biomasy w gospodarce opartej na bioekonomii

Utwórz i rozwijaj mechanizmy współpracy pomiędzy gospodarką rolną, leśną i przemysłem.

Bioprodukty mogą mieć mniejszy wpływ na środowisko i klimat niż produkty wytworzone na bazie surowców nieodnawialnych. Istnieje ogromny potencjał w produkcji i wykorzystaniu odnawialnych surowców w przemyśle, w szczególności wykorzystanie biomasy celulozowej pochodzenia rolniczego oraz odpadów drzewnych, przetwarzanie produktów ubocznych oraz odpadów, a także upraw przemysłowych. Można tworzyć nowe niskoemisyjne, wydajne oraz trwałe łańcuchy dostaw, wykorzystując taką biomasę pochodzenia rolniczego i leśnego w celu wytwarzania bioenergii, biomateriałów, produktów biochemicznych. Takie łańcuchy wspierają dywersyfikację gospodarki na terenach wiejskich oraz wzmacnianie bazy przemysłowej. Wspierają rozwój obszarów wiejskich i wzrost zatrudnienia, a także osiąganie celów określonych w polityce energetycznej i klimatycznej do roku 2030.

EIP-AGR wraz z ponad 80 ważnymi interesariuszami w dniach 27 i 28 maja 2015 roku we Włoszech zorganizowało Warsztaty „Budowanie nowych łańcuchów dostaw biomasy na cele gospodarki opartej na bioekonomii”. Nadrzędnym celem warsztatów było wsparcie tworzenia i rozwijania mechanizmów współpracy pomiędzy gospodarką rolną/leśną oraz przemysłem w celu zagwarantowania stałych oraz niezawodnych dostaw surowców odnawialnych bez uszczerbku dla zrównoważonego rozwoju oraz godziwego zysku dla rolników oraz właścicieli obszarów leśnych.

GŁÓWNE WYZWANIA

ZIDENTYFIKOWANE PODCZAS WARSZTATÓW EIP-AGRI

ROZWIĄZANIA ORAZ TECHNIKI

ZIDENTYFIKOWANE PODCZAS WARSZTATÓW EIP-AGRI

Odpady pochodzenia rolniczego/przetwarzanie produktów ubocznych

 • Opór ze strony rolników
 • Brak technicznego oraz nietechnicznego know-how: pogarszający się stan gleby, dostęp do źródeł finansowania
 • Złożoność łańcucha dostaw: logistyka, organizacja i zarządzanie
 • Brak informacji o sukcesach biznesowych
 • Brak komunikacji i współpracy pomiędzy podmiotami
 • Ramy polityki są niespójne i niestabilne
 • Brak zachęt rynkowych

Uprawy przemysłowe

 • Słabe i niestabilne wyniki agronomiczne upraw dedykowanych
 • Brak technicznego know-how (agronomiczne praktyki, logistyka)
 • Bariery kulturowe, brak zaufania pomiędzy podmiotami
 • Niewiele umów o odbiór
 • Konkurencja w zakresie zagospodarowania terenu (nacisk na obszary marginalne bez jasno sformułowanych kierunków przeznaczenia)

Odpady drzewne/przetwarzanie odpadów ubocznych

 • Bariery techniczne tylko w niektórych krajach członkowskich (np. techniki ścinki, logistyka)
 • Struktura własności obszarów leśnych (podział na parcele, niewielkie obszary eksploatacji)
 • Brak popytu na odpady drzewne
 • Konkurencja z uwagi na tańsze importowane drewno
Powszechne zrozumienie, budowanie zaufania

 • Strategia i wizja biogospodarki na poziomie regionalnym (wraz z jednoznaczną polityką przywództwa)
 • Baza Danych / informacja
 • Narzędzia komunikacji ukieronkowane na sektor pierwotny w celu wyjaśnienia szans, przemysłu, itp.
 • Platformy z udziałem istotnych graczy w ramach łańcuchów dostaw biomasy = jasne cele/działania

Konkretne formy współpracy

 • Wzmacnianie krajowych platform, klastrów, Lokalnych Grup Działania skupionych wokół konkretnych obszarów tematycznych z udziałem istotnych podmiotów
 • Usługi wsparcia innowacji (np. koordynatorzy)
 • Umowy (realokacja ryzyka i zysków), wspólne inwestycje kapitałowe, partnerstwo publiczno-prywatne
 • Pokazowe gospodarstwa rolne oraz grupy producentów rolnych w obszarach tematycznych (np. skup biomasy, gospodarka odpadami)
 • wsparcie B+R (Grupy Operacyjne EPI, sieciowanie)
 • Dostęp do źródła finansowania, inwestorów

Usprawnianie logistyki

 • Techniczne innowacje w zakresie magazynowania, transportu oraz zagęszczania biomasy
 • Rozwiązania dopasowane do sytuacji
 • Promowanie środowiskowej, społecznej oraz gospodarczej wartości dodanej wynikającej z łańcuchów dostaw biomasy (studia przypadku)
 • Niewielkie łańcuchy dostaw z małymi/średnimi jednostkami
 • Szkolenia i rozwój zawodowy

Więcej informacji na stronie internetowej EIP-AGRI

Strona Internetowa Warsztatów https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/399

Sprawozdanie końcowe https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/report-ws-bioeconomy_final_28052015.pdf

Kontakt: EIP-AGRI Punkt Kontaktowy – Boulevard du Roi Albert II 15-1210 Bruksela – Belgia Tel +32 2 543 73 48 – servicepoint@eip-agri.eu – www.eip-agri.eu

Notatka informacyjna w oryginalnej wersji językowej:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_factsheet_bioeconomy_2015.pdf