Spotkanie pracowników jednostek doradztwa rolniczego wykonujących zadania na rzecz SIR

W dniach 21-22 marca br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego wykonujących zadania na rzecz SIR. W spotkaniu uczestniczyły 54 osoby. Pierwszego dnia omówiono najważniejsze sprawy bieżące związane z Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, między innymi: ocenę wniosków partnerów KSOW, które zostały złożone w ramach konkursu nr 1/2017, procedurę zmiany Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR, wdrożenie rekomendacji Centrum Doradztwa Rolniczego w sprawie funkcjonowania Sieci w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. 

Następnie odbył się panel poświęcony działaniu „Współpraca”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem było pogłębienie wiedzy oraz wyjaśnienie wątpliwości z zakresu interpretowania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgłaszane przez brokerów zagadnienia dotyczyły wspierania powstawania i działalności grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), w rozumieniu art. 56 i 57 Rozporządzenia EFRROW w tym: wymagań dotyczących umowy konsorcjum,  kwalifikowalności kosztów, roli brokerów w tworzeniu grup operacyjnych, odpowiedzialności materialnej członków konsorcjum, interpretowania przepisów pozwalających dokonać oceny czy przygotowywany projekt wpisuje się w cele działania. 

Drugi dzień spotkania poświęcony był pomocy technicznej PROW 2014-2020, w dyskusji wzięli udział przedstawiciele Departamentu Pomocy Technicznej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Omówiony został sposób wypełniania formularza Wniosku o przyznanie pomocy przy użyciu Generatora wniosków, sposób wypełniania zestawienia rzeczowo – finansowego i możliwość importu danych do tego zestawienia w zakresie wynagrodzeń osobowych. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania, które przed spotkaniem zostały zebrane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i przekazane ARiMR. Szczególną uwagę poświecono kwestii udzielania zamówień, szacowania wartości zamówień, stosowania odpowiednich zasad określonych w wewnętrznych regulaminach jednostek, Rozporządzeniu dotyczącym konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców oraz ustawie Prawo zamówień publicznych. Forma warsztatowa spotkania umożliwiła uczestnikom uzyskanie odpowiedzi na pytania i problemy indywidualne dotyczące całej ścieżki prowadzącej do zrefundowania poniesionych kosztów tj. od rejestracji użytkownika w Generatorze wniosków przez podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na przygotowaniu dokumentów finansowo – księgowych niezbędnych do opracowania Wniosku o płatność kończąc.