Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie realizuje projekt pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich we współpracy z wszystkimi Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W projekcie zaplanowano trzydniowe szkolenie dla doradców w CDR O/Kraków oraz po 3 spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rolników i członków ich rodzin zainteresowanych podjęciem działalności opiekuńczej w swoich gospodarstwach rolnych w każdym województwie (razem 48 spotkań).


(1) Szkolenie dla doradców w CDR o/Kraków

Planowany termin szkolenia dla doradców to 25-27.01.2017 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny (uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu).

Tematyka szkolenia będzie obejmować podstawowe zagadnienia z zakresu rolnictwa społecznego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z prowadzeniem działalności opiekuńczej w gospodarstwie rolnym dla osób niesamodzielnych. Przedstawiona zostanie koncepcja funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w Polsce obejmująca takie zagadnienia jak: definicja gospodarstwa opiekuńczego; charakterystyka grup docelowych, które mogą być objęte wsparciem gospodarstw opiekuńczych; formy prawne i organizacyjne gospodarstw opiekuńczych; zakres usług oferowanych w gospodarstwach opiekuńczych, wymogi stawiane osobom lub podmiotom prowadzącym gospodarstwa opiekuńcze oraz możliwości wsparcia finansowego dla takiej działalności. Ponadto, przedstawiona zostanie także koncepcja budowy sieci instytucjonalnej na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce. W trakcie szkolenia zaplanowana jest także wizyta studyjna w dwóch miejscach, które są powiązane tematycznie z stosowaniem działalności rolniczej w terapii oraz opieką nad osobami starszymi.

W trakcie szkolenia doradcy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych (prezentacja multimedialna oraz opracowanie zawierające treści rozszerzające), które posłużą do przeprowadzenia spotkań informacyjno-szkoleniowych.

W związku z tym, prosimy o wyznaczenie dwóch doradców z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy wezmą udział w szkoleniu, ze wskazaniem osoby, która zostanie regionalnym koordynatorem działań związanych z zakładaniem i rozwojem sieci gospodarstw opiekuńczych w województwie.


(2) Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rolników

W ramach projektu zaplanowano po 3 spotkania informacyjno-szkoleniowe w województwie każde dla min. 20 rolników lub członków ich rodzin zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego. Spotkania powinny zakończyć się do końca lutego 2017.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe będą zorganizowane przez WODR i przeprowadzone przez wskazanego koordynatora. Spotkania należy potraktować jako wsparcie statutowej działalności ODR. Ze względu na to, że jest to projekt realizowany w ramach SIR nastąpi zwrot poniesionych kosztów związanych z organizacją spotkań na podstawie wystawionej faktury z załączeniem kserokopii poniesionych kosztów za serwis kawowy, poczęstunek i wynajem sali. Przewidziana maksymalna kwota na organizację 3 szkoleń to 3000 zł brutto (w tym maksymalny koszt brutto serwisu kawowego i poczęstunku 1550 zł oraz maksymalny koszt wynajęcia sal 1450 zł).

Za przeprowadzenie spotkań odpowiedzialny będzie wskazany koordynator, z którym podpisana zostanie umowa cywilnoprawna (przewidywane w ramach projektu). Do zadań takiej osoby należeć będzie:

1) organizacja i rekrutacja uczestników (min. 20 osób na każdym spotkaniu);

2) przeprowadzenie spotkań na podstawie materiałów szkoleniowych otrzymanych w trakcie szkolenia dla doradców w CDR O/Kraków; przekazanie uczestnikom broszury i ulotki informacyjnej oraz przeprowadzanie badania sondażowego przy użyciu kwestionariusza ankiety (broszury, ulotki, ankiety zostaną dostarczone przez CDR, oznakowanie sali);

3) wykonanie dokumentacji zdjęciowej (min. 20 zdjęć z każdego spotkania, w tym min. 5 zdjęć z widocznym oznakowaniem sali);

4) sporządzenie i przekazanie do CDR O/Kraków dokumentacji obejmującej: listy obecności z każdego spotkania (na wzorze przygotowanym i dostarczonym przez CDR), zestawienie ankiet ewaluacyjnych (na podstawie formularza udostępnionego przez CDR); wypełnione ankiety sondażowe.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwa do dnia 13.01.2017 r. pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków lub faxem pod numer 12 424-05-05 lub e-mailem (skan) na adres: m.szaszkiewicz@cdr.gov.pl


Informacji w sprawach merytorycznych udzielają:

Józefina Król – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel.: (12) 424-05-09, j.krol@cdr.gov.pl

Konrad Stępnik – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel.: (12) 424-05-36, k.stepnik@cdr.gov.pl

Informacja w sprawie rekrutacji:
Maria Szaszkiewicz – Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego,
tel.: 12 424 05 54, m.szaszkiewicz@cdr.gov.pl


Do pobrania:

Harmonogram szkolenia

Karta zgłoszenia uczestnika