Relacja z konferencji pt. Innowacyjny rozwój energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich

W dniach 12-13 października br. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało konferencję: „Innowacyjny rozwój energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich”. Konferencja, zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, odbyła się w Warszawie w HIT HOTEL.

W ostatnim czasie obserwujemy dynamiczny rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii. Polityka UE i naszego kraju kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, w tym szerokie wykorzystanie czystych technologii energetycznych. Znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii daje możliwości wykorzystania tych innowacyjnych technologii oraz umożliwia produkcję energii na własne potrzeby.

 Konferencja była okazją do przedstawienia aktualnej problematyki związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, energetyką prosumencką, nawiązania cennych relacji oraz promowania innowacyjnych technologii energetyki prosumenckiej.  Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych, samorządów, izb rolniczych, jak również brokerzy innowacji, nauczyciele szkół rolniczych, przedsiębiorcy zajmujący się tematyką odnawialnych źródeł energii, w szczególności energią prosumencką i rozproszoną, łącznie 70 osób.

Po oficjalnym otwarciu konferencji głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią Jarosław Wiśniewski, który przedstawił uwarunkowania energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich. Następnym mówcą był Marcin Popkiewicz, który przedstawił zagrożenia jakie wywołują zmiany klimatu wywołane działalnością człowieka i konieczności rewolucji energetycznej. Był to wstęp do dalszych rozważań.

Tematykę pierwszego dnia zdominowali przedstawiciele Instytutu Energii Odnawialnej. Prezes Instytutu Grzegorz Wiśniewski przedstawił możliwości rozwoju energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich w świetle znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Stwierdził, że ustawa zawiera wiele nieścisłości i w tym stanie prawnym nie sprzyja rozwojowi energetyki prosumenckiej. Andrzej Curkowski przedstawił badania jakie przeprowadził instytut w gospodarstwach rolnych, które wykorzystują technologie odnawialnych źródeł energii. Duże zainteresowanie wzbudził wykład doktora Tomasza Kowalaka, który omówił właściwy dobór taryf na energię elektryczną dla gospodarstw rolnych.

W drugim dniu doktor Alina Kowalczyk-Juśko zaprezentowała olbrzymie możliwości wykorzystania biomasy na obszarach wiejskich do celów energetycznych. Duże zainteresowanie wzbudziły wykłady nawiązujące do samowystarczalności energetycznej gmin. Arnold Rabiega przedstawił działalność pierwszej w naszym kraju spółdzielni energetycznej, natomiast Tomasz Koprowniak zaprezentował samowystarczalną energetycznie gminę Kisielice. Na koniec konferencji zostały omówione źródła finansowania inwestycji wykorzystujące technologie OZE.

Uczestnicy konferencji podkreślali jej wysoki poziom merytoryczny i trafny dobór wykładowców.