Informacja o naborze uczestników operacji „Pierwsze doświadczenia w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, organizuje w dn. 10-14.10.2016r. wyjazd studyjny do Czech i Austrii w ramach realizacji operacji „Pierwsze doświadczenia w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych”. Przedsięwzięcie wpisuje się w zadania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem wyjazdu jest umożliwienie wymiany doświadczeń grupie osób zaangażowanych w SIR w Polsce z reprezentantami innowacyjnych działań na rzecz rolnictwa z Czech i Austrii.