Projekt pt. Kreowanie partnerstwa w ramach SIR dla działania Współpraca PROW 2014-2020

Celem operacji jest przygotowanie grupy doradców, pracowników sektora B+R, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, do poszukiwania partnerów, powoływania grup operacyjnych i opracowywania planu operacyjnego grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”.
Grupą docelową przedsięwzięcia są potencjalni beneficjenci działania „Współpraca” PROW 2014-2020 w tym: doradcy szczególnie (brokerzy innowacji), rolnicy (reprezentanci grup producentów rolnych, klastrów, związków branżowych itp. współpracujących z doradcami WODR), przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, przedstawiciele nauki; instytutów lub uczelni, partnerstwa sektora rolno – spożywczego w tym grup producenckich, przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszarów wiejskich.

Operacja zostanie zrealizowana przy zastosowaniu różnych form szkoleniowych. Pierwszym działaniem będzie szkolenie metodą e-learning. Uczestnicy tego szkolenia (200 osób), którzy zaliczą test zostaną podzieleni na cztery 25 osobowe grupy. Każda z grup zostanie zaproszona na 3-dniowe szkolenie stacjonarne, w ramach którego zostanie przeprowadzone:

  • seminarium ściśle powiązane z tematyką modułów e-learningowych, co pozwoli ugruntować wiedzę zdobytą w ramach kształcenia na odległość;
  • prezentacja wyników badań poleczona z sesją panelową;
  • wizyta studyjna, która polegać będzie na zapoznaniu się z działalnością odwiedzanego podmiotu oraz możliwymi do zastosowania wynikami badań przedstawionymi przez przedstawiciela nauki (uczelni, instytutu branżowego);
  • warsztaty poświęcone będą wypracowaniu koncepcji powołania grupy operacyjnej oraz opracowaniu planu operacyjnego z wykorzystaniem wizyty studyjnej.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie Karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą elektroniczną (skan) na adres: l.jawny@cdr.gov.pl lub pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków – do 27.05.2016 r. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych, kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona 200 osób w przypadku szkolenia e-learning, 100 osób w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Po zakończeniu rekrutacji uczestnicy otrzymają informację potwierdzającą udział w szkoleniu e-learning oraz szkoleniu stacjonarnym wraz z loginem i hasłem umożliwiającymi rejestrację. Informacja zostanie przesłana na podany w Karcie zgłoszenia uczestnictwa adres e-mail (prosimy o czytelne wpisanie adresu poczty elektronicznej).
Podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia e-learning będzie pozytywnie zdany test sprawdzający na poziomie przynajmniej 70 procent.

Organizator szkolenia zastrzega sobie zmianę odnośnie zasad kwalifikacji na szkolenie (kolejność zgłoszeń) w przypadku zbyt dużej reprezentacji danego województwa znacząco wybiegającą poza średnią oraz w przypadku zbyt dużej reprezentacji danej grupy docelowej znacząco wybiegającą poza średnią.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych i organizacyjnych:
Łukasz Jawny – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 12 424 05 20; 503 879 401 e-mail: l.jawny@cdr.gov.pl.

Do pobrania:
– harmonogram szkolenia _ stacjonarne
– harmonogram szkolenia _ e-learning
– karta zgłoszenia uczestnictwa