Relacja ze „Spotkań informacyjno-szkoleniowych dla pracowników jednostek doradztwa rolniczego, pracowników sieci KSOW oraz ich największych potencjalnych partnerów w danym regionie dotyczące możliwości korzystania oraz zasad wdrażania działania „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020”

Relacja ze „Spotkań informacyjno-szkoleniowych dla pracowników jednostek doradztwa rolniczego, pracowników sieci KSOW oraz ich największych potencjalnych partnerów w danym regionie dotyczące możliwości korzystania oraz zasad wdrażania działania „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020”
W maju br. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego realizowało projekt polegający na zorganizowaniu 16 spotkań informacyjno-szkoleniowych dla pracowników jednostek doradztwa rolniczego, pracowników sieci KSOW oraz ich największych potencjalnych partnerów w danym regionie dotyczące możliwości korzystania oraz zasad wdrażania działania „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Wśród uczestników znaleźli się rolnicy i producenci rolni oraz przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, pracownicy Sekretariatów Regionalnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Izb Rolniczych, LGD, grup producentów rolnych i rolno-spożywczych, stowarzyszeń, kółek i związków branżowych oraz wielu innych instytucji związanych z rolnictwem, przemysłem rolno-spożywczym i rozwojem obszarów wiejskich. Wykładowcami i trenerami podczas spotkań byli m.in. reprezentanci Centrum Doradztwa Rolniczego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz instytucji współpracujących.

Celami spotkań było:

  • przygotowanie pracowników jednostek doradztwa rolniczego i sieci KSOW do wypełniania zadań związanych z realizacją działania „Współpraca”. Wstępne przygotowanie do funkcji brokera innowacji i wypełniania zadań w sieci innowacji (SIR) oraz jej współtworzenia,
  • zaktywizowanie wszystkich partnerów potencjalnie najbardziej zainteresowanych w danym regionie innowacjami /w tym B+R/ w obszarze rolnictwa i gospodarki żywnościowej w celu aktywnego uczestnictwa w inicjowaniu partnerstw, wymianie wiedzy na temat innowacji, w szczególności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.

Podczas szkoleń wykładowcy przybliżyli uczestnikom zagadnienia dotyczące pojęcia, cech oraz rodzajów innowacji, a także dotyczące potrzeb wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Zapoznano ich także z koncepcją Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji oraz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Szczególną uwagę poświęcono roli, zadaniom oraz wymaganym kwalifikacjom brokerów, a także źródłom finansowania innowacji w rolnictwie (zwłaszcza działaniu „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020). Podczas części praktycznej osoby obecne na spotkaniach miały możliwość utrwalenia zdobytych wiadomości, między innymi poprzez wykonanie analizy przypadków związanych z wprowadzaniem innowacji. Następnie uczestnicy byli dzieleni losowo na grupy, których członkowie pracowali wspólnie nad rozwiązaniem problemów oraz zadań stawianych przez prowadzących warsztaty.

Na podstawie wypełnionych przez uczestników ankiet i testów specjaliści Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wykonali raport końcowy oraz raporty cząstkowe z podsumowania każdego spotkania zawierające w szczególności wyniki weryfikacji wiedzy uczestników na tematy prezentowane podczas spotkań.