Wojewódzki Koordynator 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego

CDR w Brwinowie koordynuje wykonywanie zadań Sieci na poziomie krajowym.
Szczegółowe zadania CDR w ramach SIR:
koordynacja wdrażania SIR na poziomie krajowym;
współpraca z jednostką centralną w zakresie identyfikacji partnerów KSOW działających w ramach SIR na poziomie krajowym i międzynarodowym;
identyfikacja potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR na poziomie krajowym oraz przekazywanie ich jednostce centralnej;
opracowanie, we współpracy z jednostką centralną, kryteriów oceny stosowanych przy wyborze operacji związanych z SIR, zgłaszanych do dwuletnich
planów operacyjnych;
udział w Grupie Roboczej, Grupach Tematycznych i w strukturach innych podmiotów związanych z SIR;
ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR na poziomie krajowym;
opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania operacji dotyczących SIR oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat tych operacji;
utworzenie i prowadzenie baz danych zawierających operacje, wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie
innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
współpraca z jednostką centralną w prowadzeniu na portalu KSOW bazy danych partnerów KSOW w zakresie dotyczącym SIR;
gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat sieci EPI, na temat odkryć naukowych i nowych technologii mających znaczenie dla innowacji
oraz wymiana wiedzy w zakresie innowacji z innymi państwami;
prowadzenie działań promocyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
zbieranie od WODR i partnerów KSOW działających w ramach SIR propozycji działań do planu działania i operacji do dwuletnich planów operacyjnych
w zakresie dotyczącym SIR w województwie,
opracowanie projektu planu działania i projektów dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR;
realizacja planu działania na poziomie krajowym w zakresie dotyczącym SIR na podstawie dwuletnich planów operacyjnych;
podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW w zakresie zarządzania operacjami wykorzystującymi wyniki badań naukowych i prac rozwojowych
oraz sposobów współpracy w ramach tych operacji;
opracowanie, we współpracy z WODR, co pół roku informacji i co dwa lata sprawozdania z realizacji dwuletnich planów operacyjnych oraz co roku
sprawozdania z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym SIR;
zapewnienie świadczenia usług przez brokerów innowacji, o których mowa w Programie, zwanych dalej „brokerami”, w ramach CDR na poziomie krajowym;
współpraca z jednostkami naukowymi, instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz innowacji, siecią EPI oraz z innymi państwami w zakresie innowacji.